Consultant

Tư vấn đầu tư xây dựng các công trình giao thông; thẩm định dự án đầu tư các công trình xây dựng, Tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông.

Design

Khảo sát thiết kế và thiết kế các công trình giao thông đường bộ, công trình xây dựng cầu; Thẩm định thiết kế kỹ thuật, thiết kế kỹ thuật thi công và thẩm định tổng dự toán công trình xây dựng

Contruction

Xây dựng các công trình: giao thông, dân dụng, công nghiệp, thuỷ lợi, điện không do công ty thiết kế, xây dựng các công trình thực nghiệm.